شعر در مورد ختم قرآن

شعر در مورد ختم قرآن ,شعر درباره ختم قرآن,شعر در مورد ختم قرآن,شعر درباره ختم قرآن,شعر ختم القران,شعر عن ختم القرآن,شعر ختم القرآن,شعر ختم قرآن

شعر در مورد ختم قرآن

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد ختم قرآن برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

نسیم کوی جـــانــــــــــان است قرآن

شمیم عطر رحمان است قرآن

بود روشنـــــــگر راه ســـــــــــــــعادت

چو خورشید فروزان است قرآن

شعر تاریکی شب , شعر در مورد تاریکی شب , شعر درباره تاریکی شب , شعر در وصف تاریکی شب

شعر در مورد ختم قرآن

شعر اسم قمر , شعر در مورد اسم قمر , شعر درباره اسم قمر , شعر در وصف اسم قمر

به گلزارش ، خـــــزان راهــــی نـــدارد

بهاران در بهاران است قرآن

صفای بوســـتـان آســــــــــمانـی است

شکوه باغ رضوان است قرآن

شعر اسم هما , شعر در مورد اسم هما , شعر درباره اسم هما , شعر در وصف اسم هما

شعر درباره ختم قرآن

شعر آغاز , شعر در مورد آغاز , شعر درباره آغاز , شعر در وصف آغاز

رهـــــــــاند آدمــــــی را ،از جهـــــــــالت

فروغ علم و ایمان است قرآن

طـــــــراوت بخــــش روح مؤمنیــن است

به جسم عارفان ، جان است قرآن

شعر اتحاد , شعر در مورد اتحاد , شعر درباره اتحاد , شعر در وصف اتحاد

شعر در مورد ختم قرآن

شعر اضطراب , شعر در مورد اضطراب , شعر درباره اضطراب , شعر در وصف اضطراب

به صدق و راستـــــی همتـــــــــــا ندارد

رفیق نیک پیمان است قرآن

نهان در سیــــــنه او ، سٌر عشـق است

کلید گنج عرفان است قرآن

شعر اسم ضحی , شعر در مورد اسم ضحی , شعر درباره اسم ضحی , شعر در وصف اسم ضحی

شعر درباره ختم قرآن

شعر بخشش , شعر در مورد بخشش , شعر درباره بخشش , شعر در وصف بخشش

بود معــــجز ، رســـول هاشــــــــــمی را

که در شأنش ثناخوان است قرآن

طبـــــیب درد های بـــــــی دوا اوســـــت

به جان خسته درمان است قرآن

شعر اشتباه , شعر در مورد اشتباه , شعر درباره اشتباه , شعر در وصف اشتباه

شعر ختم القران

شعر آواز , شعر در مورد آواز , شعر درباره آواز , شعر در وصف آواز

تسـلی بخش دلــــــهای غمین است

چراغ شام حرمان است قرآن

خلــــــــل کـــــــی ره برد بر ساحت او ؟

بنائی سخت بنیان است قرآن

شعر معشوقه , شعر در مورد معشوقه , شعر درباره معشوقه , شعر در وصف معشوقه

شعر عن ختم القرآن

شعر اسم لاله , شعر در مورد اسم لاله , شعر درباره اسم لاله , شعر در وصف اسم لاله

در آن سامان که سامان نیست کس را

پناه هر مسلمان است قرآن

شعر اسم حامد , شعر در مورد اسم حامد , شعر درباره اسم حامد , شعر در وصف اسم حامد

شعر ختم القرآن

شعر اسم ساغر , شعر در مورد اسم ساغر , شعر درباره اسم ساغر , شعر در وصف اسم ساغر

بخوان آیات بس زیبای قرآن

کلام نغز و روح افزای قرآن

سحرگاهان تلاوت کن به اخلاص

سپس اندیشه در معنای قرآن

شعر اسم ساحل , شعر در مورد اسم ساحل , شعر درباره اسم ساحل , شعر در وصف اسم ساحل

شعر ختم قرآن

شعر اسم هادی , شعر در مورد اسم هادی , شعر درباره اسم هادی , شعر در وصف اسم هادی

بخوان این معجزه وآنگه بیندیش

همین بس شاهد گویای قرآن

شفای آنچه درد است و مصائب

بجوی از مکتب والای قرآن

شعر اسم هستی , شعر در مورد اسم هستی , شعر درباره اسم هستی , شعر در وصف اسم هستی

شعر در مورد ختم قرآن

شعر اسم ملیحه , شعر در مورد اسم ملیحه , شعر درباره اسم ملیحه , شعر در وصف اسم ملیحه

هدایت آفرین است و سعادت

اطاعت گر کنی فتوای قرآن

همی بر اهل عصیان و منافق

زیان آرد شگفتی های قرآن

شعر اسم سپیده , شعر در مورد اسم سپیده , شعر درباره اسم سپیده , شعر در وصف اسم سپیده

شعر درباره ختم قرآن

شعر اسم قاسم , شعر در مورد اسم قاسم , شعر درباره اسم قاسم , شعر در وصف اسم قاسم

بلی ، آثارذات کبریائی

نمودار است در هر جای قرآن

نگنجد فهم اسرارش به افکار

که بی پایان بود دریای قرآن

شعر اسم هدیه , شعر در مورد اسم هدیه , شعر درباره اسم هدیه , شعر در وصف اسم هدیه

شعر در مورد ختم قرآن

شعر طاق بستان , شعر در مورد طاق بستان , شعر درباره طاق بستان , شعر در وصف طاق بستان

بخوان تا می توانی علم تفسیر

ولی کوشش نما اجرای قرآن

خدایا رحمتی فرما به “ذوقی “

شود جوینده و دانای قرآن

شعر اسم کوثر , شعر در مورد اسم کوثر , شعر درباره اسم کوثر , شعر در وصف اسم کوثر

شعر درباره ختم قرآن

شعر اسم شکوفه , شعر در مورد اسم شکوفه , شعر درباره اسم شکوفه , شعر در وصف اسم شکوفه

با تو گر خواهی سخن گوید ” خدا ” قرآن بخوان

تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان

ای بشر یاد “خدا” آرامش دل می دهد

دردمندان را بود قرآن دوا ، قرآن بخوان

شعر اسم سارا , شعر در مورد اسم سارا , شعر درباره اسم سارا , شعر در وصف اسم سارا

شعر ختم القران

شعر اسم عطیه , شعر در مورد اسم عطیه , شعر درباره اسم عطیه , شعر در وصف اسم عطیه

دامها گسترده شیطان در مسیر عمر تو

تا که ایمن باشی از این دامها قرآن بخوان

” رتل القرآن ترتیلا ” ندای رحمت است

می دهد قرآن به جان و دل صفا قرآن بخوان

شعر مکه , شعر در مورد مکه , شعر درباره مکه , شعر در وصف مکه

شعر عن ختم القرآن

شعر تقوا , شعر در مورد تقوا , شعر درباره تقوا , شعر در وصف تقوا

عترت احمد زقرآن نمی گردد جدا

تا بیابی معنی این نکته را قرآن بخوان

گفت پیغمبر که بی دین است هر کسی بی حیاست

تا شود روح تو پابنده حیا قرآن بخوان

شعر تکرار , شعر در مورد تکرار , شعر درباره تکرار , شعر در وصف تکرار

شعر ختم القرآن

شعر تسلیت پدر , شعر در مورد تسلیت پدر , شعر درباره تسلیت پدر , شعر در وصف تسلیت پدر

ای که روحت سخت پابنده غم دنیا شده

می کند قرآن تو را از غم رها قرآن بخوان

شعر تسلیت مرگ جوان , شعر در مورد تسلیت مرگ جوان , شعر درباره تسلیت مرگ جوان , شعر در وصف تسلیت مرگ جوان

شعر ختم قرآن

شعر تکبر , شعر در مورد تکبر , شعر درباره تکبر , شعر در وصف تکبر

حرف قرآن را مدان که ظاهر است

زیر ظاهر باطنی بس باهر است

زیر آن باطن، یکی بطن دگر

خیره گردد اندر او فکر و نظر

شعر تعجب , شعر در مورد تعجب , شعر درباره تعجب , شعر در وصف تعجب

شعر در مورد ختم قرآن

شعر علاقه , شعر در مورد علاقه , شعر درباره علاقه , شعر در وصف علاقه

زیر آن باطن یکی بطن سوم

کاندر او گردد خِردها جمله گُم

همچنین تا هفت بطن ای بوالکرم

میشمر تو زین حدیث معتصم

شعر تفکر , شعر در مورد تفکر , شعر درباره تفکر , شعر در وصف تفکر

شعر درباره ختم قرآن

شعر تلفن , شعر در مورد تلفن , شعر درباره تلفن , شعر در وصف تلفن

نور قرآن ای پسر ظاهر مبین

دیو، آدم را نبیند غیر طین

ظاهر قرآن چو شخص آدمی است

که نقوشش ظاهر و جانش خفی است

شعر مظلومیت , شعر در مورد مظلومیت , شعر درباره مظلومیت , شعر در وصف مظلومیت

شعر در مورد ختم قرآن

شعر مغز , شعر در مورد مغز , شعر درباره مغز , شعر در وصف مغز

تو ای مقری مگر خود را نگویی کاهل قرآنم

که از گوهر نیی آگه که مرد صوت و الحانی

برهنه تا نشد قرآن ز پرده حرف پیش تو

ترا گر جان بود عمری نگویم کاهل قرآنی

شعر عروسک , شعر در مورد عروسک , شعر درباره عروسک , شعر در وصف عروسک

شعر درباره ختم قرآن